DER VORSTAND

Präsident:
Klaus Tornsäufer

Telefon: 966 455 536
E-Mail: praesident@euroclub-denia.com
Vizepräsident:
Aloys Kolbeck
Mobil:    600 266 761

E-Mail: vizepraesident@euroclub-denia.com
Kassenwartin:
Franziska Steiner Wermuth
Telefon: 965 761 955
E-Mail: kassenwart@euroclub-denia.com

Pressesprecherin:
Marion Eichenauer
Telefon: 617 875 559
E-Mail: presse@euroclub-denia.com
Schriftführerin:
Verena Bircher
Móvil: 635 488 599
Tel.:   966 474 582
E-Mail: schriftfuehrer@euroclub-denia.com

Erweiterter Vorstand (Aktivgruppenleiter und Beisitzer)

Aktivgruppenleiter

Wandergruppe:
Ingrid Lechner
Móvil:    676 447 989
Telefon: 965 584 087
E-Mail: wandern@euroclub-denia.com
Gymnastikgruppe:
Wolfgang von der Heidt
Móvil:    671 171 504
Telefon: 966 408 303
E-Mail: gymnastik@euroclub-denia.com
Reisen:
Edith Ruf
Telefon: 642 412 213
E-Mail: reisen@euroclub-denia.com

Radfahrgruppe:
Armin
Fliegauf
Móvil:    608 804 267
Telefon: 965 760 817
E-Mail:
radfahren@euroclub-denia.com
Theatergruppe:
Thomas
Illgen
Telefon:
965 583 810
E-Mail: theater@euroclub-denia.com
PC-Gruppe
Rüdiger Jung
Móvil: 605 563 000
E-Mail: computer@euroclub-denia.com

Beisitzer

Beatrice Bischof
Telefon: 966 425 902
E-Mail:
beisitzer@euroclub-denia.com

Traudel Nacke
Telefon: 965 760 511
E-Mail: beisitzer2@euroclub-denia.com

Vorstand und Aktivgruppenleiter am 17.01.2017

Vorstand ECD 2017

Obere Reihe von links:  Rüdiger Jung, Ingrid Lechner, Wolfgang von der Heidt, Edith Ruf, Beatrice Bischof,
Untere Reihe von links: Verena Bircher, Aloys Kolbeck, Klaus Tornsäufer, Franziska Steiner Wermuth